2. AOK  PLUS – Bieg Firmowy Görlitz - Zgorzelec 16.09.2020

 

Organizator:             Europamarthon Görlitz – Zgorzelec e.V.

 

Partner:                      AOK Plus Görlitz

 

Start / Meta:              Stadion der Freundschaft, Zittauer-Str. 88,   02827 Görlitz

 

Start:                          Godzina: 17.45 Panie / 17.55 Mixed / 18.05 Panowie

 

 

Trasa:                         6 km bieg okrężny: Stadion – droga rowerowa nad Nysą –

                                    Dr. Karlbaum – Alle - Blockhausstr. – Goethestr. – Zittauerstr. –

                                    Inselweg- runda wokół kąpieliska Volksbad - Stadion

 

                                    Patrz na mapkę trasy

 

Uprawnione              Firmy, szkoły wyższe, stowarzyszenia oraz inne organizacje.

do startu są:              Drużyna składa się z 3 do 5 zawodników. W zespole mogą być

                                    same panie, sami panowie lub zespół może utworzyć mixed z dowolnym

                                    podziałem na panie i panów. Firmowa drużyna może stworzyć dowolną

                                    liczbę podgrup swojej firmy. Uprawnione do startu są osoby

                                    z rocznika 2004 i starsze.

 

Opłata startowa:       Opłata startowa wynosi 13,00 € od każdego uczestnika.

                                    Płatność dokonywana jest poprzez rejestrację online,  na rachunek po zawodach.

 

Zgłoszenie:               Rejestracja odbywa się wyłącznie online na stronie internetowej

                                   Organizatora www.europamarathon.de za pośrednictwem portalu

                                   RaceResult do dnia 11.09.2020 do godz.19.00

                                   

Firmy z Polski mogą zapłacić opłatę startową gotówką w Euro w dniu zawodów, po wcześniejszym zgłoszeniu online.

 

                                    Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą na miejscu w dniu zawodów

                                    tj. 16.09.2020 w godz. 15.00 – 17.00 za dodatkową opłatą w wysokości 3,00 €.

 

                                    Wydawanie akcesorii starowych od godz. 15.00      

 

                                    Każda drużyna wyznacza lidera, który zgłasza swoją drużynę.

                                    Lider informuje o warunkach uczestnictwa oraz o zrzeczeniu się odpowiedzialności                                        cywilnej.

 

Klasyfikacja:            Kryterium oceny zespołu jest całkowity czas łączny podzielony przez wszystkich  zawodników z danej drużyny. Ocena jest w trzech kategoriach:

 

                                    3 najszybsze męskie zespoły

                                    3 najszybsze żeńskie zespoły

                                    3 najszybsze drużyny mieszane

                                    Najstarszy zawodnik

                                    Najstarsza zawodniczka

Nagrody:                   Dyplomy dla trzech pierwszych drużyn w poszczególnych kategoriach.

                                    Medale dla wszystkich startujących.                                                                                                                            Możliwość wydrukowania dyplomu online od dnia 18.09.2020

 

Pomiar czasu:           Pomiar czasu odbędzie się za pomocą własnych urządzeń pomiarowych.

 

Prezentacja:              Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prezentacja firm w tym roku nie odbędzie się.

 

Dojazd:                      Droga B99. Przed stadionem jest duża ilość miejsc parkingowych.

 

Zrzeczenie się          Podczas rejestracji lider drużyny potwierdza warunki uczestnictwa

odpowiedzial-          w biegu wszystkich członów swojego zespołu. Organizator, jego przedsta-

ności cywilnej          wiciele i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody

                                   lub obrażenia jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać na Biegu Firmowym lub

                                   na After-Run-Party. Organizator wyraźnie wskazuje, że każdy

                                    uczestnik musi posiadać wystarczające ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ

                                   nie będą pokrywane koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.

 

                                    Lider drużyny potwierdza, że każdy jego zawodnik / zawodniczka jest w dobrym

                                    stanie zdrowia, aby uczestniczyć w Biegu Firmowym.

 

                                    Lider zespołu potwierdza, że wszystkie dane swojego zespołu są prawidłowe.

                                    Numery startowe nie mogą być przekazane innym osobom. Opuszczenie

                                    wyznaczonej trasy biegu oraz wszelkie manipulacje numerami startowymi prowadzą

                                    o dyskwalifikacji całego zespołu. Ponadto żadnemu zawodnikowi nie może

                                    towarzyszyć kolega lub znajomy na innym sprzęcie sportowym,

                                    co mogłoby doprowadzić do zwiększenia prędkości startującego zawodnika.

 

                                    Organizator może  odwołać zawody z powodu niekorzystnych warunków

                                    atmosferycznych. Organizator zastrzega możliwość ponownego wyznaczenia

                                    terminu zawodów.

 

Zdjęcia                      Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikacje zdjęć, filmów i nagrań przez siebie

                                   zrobionych lub przez inne osoby w celu promowania wydarzenia Biegu Firmowego

                                   bez możliwości ubiegania się o finansowe gratyfikacje.

 

Ochrona                    Udostępnione przez Państwa dane zostaną wykorzystane tylko w Biegu

danych                       Firmowym. Nie zostaną one przekazane osobom trzecim.

osobowych

 

Kontakt:                     Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e.V.            

                                    Elisabethstr. 42/43,  02826

                                    Tel.: 0049 (0) 3581 667800,                                                       

                                    E-Mail: firmenlauf@europamarathon.de

 

          

Kierownik zawodów:      Jörg Fiedler,  joerg.fiedler@live.de,                              

                                          Mobil: 0176 64449263

 

                                          Detlef Lübeck, detlef@europamarathon.de,      

                                          Mobil: 0163 8727923