1. AOK PLUS – Bieg Firmowy Görlitz-Zgorzelec 18.09.2019

 

Organizator:               Europamarthon Görlitz – Zgorzelec e.V.

Partner:                       AOK PLUS Görlitz                                                                                      >>>Rejestracja<<<

Start / Meta:               Stadion der Freundschaft, Zittauer Str. 88, 02827 Görlitz

Start:                           Godzina 18.30

Trasa:                          6 km bieg okrężny: Stadion – droga rowerowa nad Nysą – Dr. Karlbaum – Alle - Blockhausstr. –                                                   Goethestr. – Zittauerstr. – Inselweg- runda wokół kąpieliska Volksbad - Stadion

                                     Patrz na mapkę  >>>trasy<<<

 Uprawnione              Firmy, szkoły wyższe, stowarzyszenia oraz inne organizacje.

 

do startu są:               Drużyna składa się maksymalnie z 5 zawodników. W zespole mogą być same panie, sami panowie                                             lub  zespół może utworzyć Mix z dowolnym podziałem na panie i panów. Firmowa drużyna może                                               stworzyć dowolną liczbę podgrup swojej firmy. Uprawnione do startu są osoby są od rocznika 2003.

 

Opłata startowa:       Opłata startowa wynosi 12,00 € od każdego uczestnika.

                                     Płatność dokonywana jest poprzez rejestrację online.

 

Zgłoszenie:                 Rejestracja odbywa się wyłącznie online na stronie internetowej  Organizatora                                                                               www.europamarathon.de za pośrednictwem portalu RaceResult do dnia 16.09.2019 do godz.19.00

                                     Firmy z Polski mogą zapłacić opłatę startową gotówką w Euro w dniu zawodów, po                                                             wcześniejszym zgłoszeniu online.

 

                                    Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą na miejscu w dniu zawodów tj. 18.09.2019 w godz.

                                    15.00 – 17.30 za dodatkową opłatą w wysokości 3,00 €

                                    Wydawanie akcesorii starowych od godz. 15.00 

                                    Nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej, jeżeli biegacz /biegaczka zrezygnuje ze startu obojętnie z                                        jakiego powodu.

                                    Każda drużyna wyznacza lidera, który zgłasza swoją drużynę.

                                    Lider informuje o warunkach uczestnictwa oraz o zrzeczeniu się odpowiedzialności cywilnej.

 

Klasyfikacja:              Trzy najlepsze czasy z danej drużyny zostaną zsumowane.  Łączny

                                   czas jest kryterium w ocenie zespołu. Ocena jest w trzech kategoriach:

                                   3 najszybsze męskie zespoły

                                   3 najszybsze żeńskie zespoły

                                   3 najszybsze drużyny mieszane

                                   Najstarszy zawodnik

                                   Najstarsza zawodniczka

 

Nagrody:                  Dyplomy dla trzech pierwszych drużyn w poszczególnych kategoriach.

                                   Medale dla wszystkich startujących.

 

Pomiar czasu:          Pomiar czasu odbędzie się za pomocą własnych urządzeń pomiarowych.

 

Prezentacja:             Bieg Firmowy daje możliwość zaprezentowania się na stoisku reklamowym startującym firmom.

                                   W.tymcelu należy się zarejestrować: firmenlauf@europamarathon.de. Zostanie wówczas opłata

                                   stoiskowa.

Dojazd:                      Droga B99. Przed stadionem jest duża ilość miejsc parkingowych.

 

Zrzeczenie się          Podczas rejestracji lider drużyny potwierdza warunki uczestnictwa w biegu wszystkich członów

odpowiedzial-          swojego zespołu. Organizator, jego przedsta wiciele i partnerzy nie ponoszą   odpowiedzialności

ności cywilnej          za jakiekolwiek szkody lub obrażenia jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać na Biegu Firmowym

                                   lub na After-Run-Party. Organizator wyraźnie wskazuje, że każdy uczestnik musi posiadać

                                   wystarczające ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie będą pokrywane koszty leczenia

                                   mbulatoryjnego i szpitalnego.

                                   Lider drużyny potwierdza, że każdy jego zawodnik / zawodniczka jest w dobrym stanie zdrowia, aby

                                   uczestniczyć w Biegu Firmowym.

                                   Lider zespołu potwierdza, że wszystkie dane swojego zespołu są prawidłowe. Numery startowe nie

                                   mogą być przekazane innym osobom. Opuszczenie wyznaczonej trasy biegu oraz wszelkie manipulacje

                                   numerami startowymi prowadzą o dyskwalifikacji całego zespołu. Ponadto żadnemu zawodnikowi nie

                                   może towarzyszyć kolega lub znajomy na innym sprzęcie sportowym, co mogłoby doprowadzić do

                                   zwiększenia prędkości startującego zawodnika.

 

                                   Organizator może  odwołać zawody z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

                                   Organizator zastrzega możliwożść ponownego wyznaczenia terminu zawodów.

 

Zezwolenie                 Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych podczas  rejestrcji,

na zdjęcia:                   publikacje zdjęć, filmów i nagrań przez siebie zrobionych lub przez inne osoby w celu promowania

                                     wydarzenia Biegu Firmowego bez możliwości ubiegania się o finansowe gratyfikacje.

 

Ochrona                      Udostępnione przez Państwa dane zostaną wykorzystane tylko w Biegu

danych                        Firmowym. Nie zostaną one przekazane osobom trzecim.

osobowych

 

Kontakt:                     Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e.V.,                 

                                   Elisabethstr. 42/43,  02826 Görlitz

                                   Tel.: 0049 (0) 3581 667800,  E-Mail: firmenlauf@europamarathon.de

 

Kierownik zawodów:                             Jörg Fiedler,  joerg.fiedler@live.de,   Mobil: 0049 (0) 177 64449263

 

Koordynator stoisk reklamowych:     Detlef Lübeck, detlef@europamarathon.de,  Mobil: 0049 (0) 163 8727923

 

Koordynator sponsoringu:                  Norbert Wege, norbert@europamarathon.de,  Mobil: 0049 (0) 170 7355783

 

Koordynator pomiaru czasu:              Peter Nedwidek, info@laufsport-goerlitz.de,  Mobil: 0049 (0) 152 29553870